Kartbokens ABC

Här är en kortfattad samling tips, regler och råd om vad som gäller för medlemmarna i Kartbokens samfällighetsförening.

ANSVAR

Varje husägare ansvarar för sitt hus och sin tomtmark. Samfälligheten är juridisk person och ansvarar för övrig mark och anläggningar inom Kartbokens område. Detta ansvar fördelas av praktiska skäl enligt följande:
Varje husägare ansvarar för snöröjning/sandning och sopning av den asfalterade vägen utanför sitt hus, samt för den del av parkeringsplanen som ligger utanför husägarens garage. Varje intresseområde ansvarar för snöröjning, sandning och sopning på övriga gemensamma
asfalterade ytor inom respektive område, se text under rubriken Intresseområden. Snöröjning, sandning och sopning av gångvägen mellan Spovvägen och Lillsjöskolan samt Svanvägen 10 – 18 är en tjänst som Samfälligheten köper.

ARKIV

Samfälligheten har ett dokumentarkiv i samma lokal som fjärrvärmecentralen.

AVGIFT TILL SAMFÄLLIGHETEN

Avgiften betalas i förskott till föreningen tre gånger per år, vanligen maj, augusti och december. Faktura skickas ut inför varje betalningstillfälle. Avgiften ska dels täcka föreningens utgifter under året och dels finansiera föreningens underhållsfond.

BILKÖRNING INOM OMRÅDET

För en säker miljö, främst för våra barn, hjälps vi åt att hålla vägarna utanför husen fria från onödig biltrafik.

ELSLINGOR

På några gavelhus är elslingor för kallvatten inkopplade och på några garage är elslingor inkopplade för att undvika att dagvatten fryser. Ersättning till aktuella fastighetsägare beräknas enligt schablon och utbetalas årligen av samfälligheten.

FLYTT

Om du säljer ditt hus ska du informera kassör eller ordförande i samfällighetens styrelse. Informera den nye ägaren om samfällighetens ansvar, avgifter, ABC-boken m m.

FÖRRÅD

Förråd med bland annat gräsklippare finns på Svanvägen 20 (nordöstra delen av garaget och Spovvägen 1 (nordöstra delen av garaget).
Nyckel till förråden har delats ut till samtliga husägare. Saknar du den så be att få kopiera grannens.

GARAGE

Alla garage inom Kartboken ägs av samfälligheten. Det innebär att vi fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för skötsel och underhåll. Alla åtgärder ska gå via styrelsen och det är de boende inom intresseområdet som ansvarar för att arbetet blir gjort. Samfälligheten betalar för färg och annat material.

GRUPP 89

Grupp 89 är en annan beteckning på området Kartboken. Namnet kommer av att fastigheter inom området är 89 till antalet. Området kallas också för ”Fågelholkarna”.

GRÄSKLIPPARE

Gräsklipparna är enbart till för att klippa de gemensamma grönytorna och inte den egna gräsmattan. Gräsklipparen ska rengöras och tankas efter användning. Behöver du tanka ersätts utlägget om du lämnar kvittot till kassören tillsammans med ditt kontonummer. Om gräsklipparen behöver repareras kan du ta kontakt med Anders Eliasson Svanvägen 28,
tel 073-081 87 13.

GRÖNYTOR

Samfällighetens gemensamma grönytor ska inte användas som uppställningsplats för släpvagnar, båtar, skoterkälkar och liknande. Lekutrustning som exempelvis studsmattor ska heller inte placeras på den gemensamma marken.

HEMSIDA

Samfälligheten har en hemsida; www.kartboken89.se. Där finns Kartbokens ABC, sammansättning av styrelse, intresseområden, kartor, protokoll m m.

HISTORIK

Husen inom Kartboken byggdes i mitten av sjuttiotalet. Historien innefattar många färgstarka händelser med inslag av konkurs och rättegångansvar. Hammerdalshus hette byggarna vilka upphörde som företag då Kartboken stod klart.

HUSDJUR

Rasta inte era husdjur inom Kartbokens område. Skulle olyckan vara framme så var vänlig att plocka upp det. Tänk på barn som leker på lekplatser, i sandlådor och i snön!

HÄNGRÄNNOR

Det är viktigt att rensa takrännorna på både hus och garage. Se även till att det finns silar till stuprören. Om det saknas silar så kommer dräneringsledningarna att täppas igen till olägenhet för alla i husraden och det innebär stora kostnader för föreningen.

INTERNET

Inom samfälligheten finns inte någon gemensam lösning för åtkomst av internet. De flesta har fibernätsanslutning.

INTRESSEOMRÅDEN

Inom Kartboken finns tolv husrader som ansvarar för varsin del av samfällighetens yta, ett så kallat intresseområde. Alla boende inom intresseområdet skall hjälpas åt med snöröjning sandning, städning, skötsel av lekplatser, gräsklippning och krattning av gemensamhetsytan. Se karta som visar intresseområdena.

KONTAKTPERSON

Varje intresseområde ska ha en kontaktperson/områdesansvarig. Det innebär att man är områdets kontakt med styrelsen och att man är sammankallande till de gemensamma arbetsuppgifterna. Sysslan går från hus till hus i turordning och gäller för ett år i taget räknat från årsstämman. Därigenom blir alla delaktiga vilket också är ett av syftena med en samfällighet. Lista över kontaktpersoner finns på samfällighetens hemsida. Kontaktpersonen
meddelar styrelsen då underhållsåtgärder som medför kostnader är aktuella.

MEDLEM I SAMFÄLLIGHETEN

Den som har lagfart på en fastighet inom Kartboken är medlem i samfälligheten.

PARKERING

Det finns en garageplats per fastighet samt 67 parkeringsplatser. Inga parkeringsplatser är privata utan vem som helst inom föreningen eller dess besökare har rätt att ställa sig där. Belysningen av parkeringsplanerna samt elmätare är enligt överenskommelse inkopplad på ett garage vid varje parkeringsplan. Elmätaren avläses en gång per år genom styrelsens försorg
varefter ersättning utbetalas.
1. Bilen skall i första hand ställas i husägarens garage, även sommartid.
2. Extra bil skall i första hand parkeras i anslutning till husägarens garage. Således inte på en annan parkeringsplan.
3. Parkeringsplatserna är inte avsedda för avställda bilar, husbilar, husvagnar, båtar, skotrar och släpvagnar.
4. Parkeringsrutorna skall följas.
5. Husägaren skall snöröja och sanda den del av parkeringsplanen som ligger utanför hans/hennes garage.
6. Husägaren ska snöröja den vall vid parkeringsplanens infart som bildas efter kommunens plogning.
7. Bilar får ej parkeras så att de försvårar/förhindrar infarten till huslängorna exempelvis för utryckningsfordon mm
Det bör observeras att datumparkering gäller i Östersund under perioden oktober-maj. Detta är viktigt för kommunens möjligheter att snöröja tillfartsvägarna.

POST OCH TIDNINGSUTDELNING

Post delas ut i gröna postlådor som står samlade för varje husrad. Morgontidningen kommer i brevlådan utanför dörren. Var snäll och underlätta för dem genom att skotta snö både vid postlådan vid huset och framför de samlade postlådorna!

REDSKAP

Gräsklippare skottkärror, sandkärror och annat smått och gott finns i samfällighetens förråd på Svanvägen 20 (nordöstra delen av garaget) och Spovvägen 1 (nordöstra delen av garaget) Röjsåg finns hos Lars Nilsson på Vipvägen 14, tel 070-6546678

REPARATIONER

Om du uppmärksammar ett behov av reparation av något inom samfälligheten ska du kontakta någon i styrelsen. Kan du själv enkelt åtgärda felet är det i sin ordning att göra det. Behöver du göra ett mindre inköp för att åtgärda skadan får du ersättning mot uppvisande av kvitto som lämnas till samfällighetens kassör. Större reparationer sker genom köp av tjänst som beslutas av styrelsen.

RESURSPERSON

Tony Andersson Svanvägen 42, tel: 10 46 86. Han stöttar föreningen med rådgivning när det gäller underhåll av samfällighetens mark och anläggningar.

SAND

Kontaktperson/områdesansvarig ansvarar för att sandlådorna är fyllda inför vintern. Sand hämtas vid Vipvägens vändplan och längst upp på Spovvägen. Styrelsen ansvarar för att det finns sand där.

SNÖRÖJNING/SANDNING

Varje husägare ansvarar för
· snöröjning/sandning av den asfalterade vägen utanför sitt hus
· snöröjning/sandning av den del av parkeringsplanen som ligger utanför det egna garaget
· att skotta bort den vall som bildas av kommunens plogning vid infarten till
parkeringsplanen
· att skotta vid brevlådan utanför huset samt vid den gemensamma brevlådesamlingen
Varje intresseområde ansvarar för snöröjning/sandning på övriga gemensamma asfalterade ytor inom respektive område.
Snöröjning/sandning av gångvägen mellan Spovvägen och Lillsjöskolan och Svanvägen 10 – 18 är en tjänst som Samfälligheten köper.

SNÖSLUNGOR

Några intresseområden har själva köpt in snöslungor. De ägs således inte av samfälligheten.

SOPOR

Inom området finns tre inrättningar för avfall där du kan slänga brännbart och komposterbart hushållsavfall. Övriga fraktioner, till exempel förpackningar av metall, papper och plast, tidningar samt glas sorteras vid kommunens återvinning. Närmaste återvinningsstation finns vid Lillsjövägen/Svanvägen.
Kompost paketeras i kompostpåse som tillhandahålls gratis av kommunen (bl.a. på återvinningsstationen i Odenskog.
Vid vår- och höststädning av samfällighetens område ansvarar kontaktpersonen för att avfallet forslas bort (se Trädgårdavfall).
Respektive husägare ansvarar för att forsla bort egna grovsopor och trädgårdsavfall till exempel till Odenskogsstationen (gratis).
Containers och samfällighetens/kommunens skogsområden är inte avsedda för dumpning av byggavfall, kasserade möbler och dyl.

STYRELSEN

Samfällighetens styrelse utses av stämman och ansvarar för samfällighetens förvaltning och räkenskaper. Den verkställer stämmans beslut och hanterar frågor som berör samfälligheten. Styrelsen samlas ca 10 gånger per år. Den skall varje år presentera en verksamhetsberättelse,
redovisa ekonomin och lämna förslag till budget ( inkl. underhållsplan) för kommande verksamhetsår.

STÄDNING

Vi har ett gemensamt ansvar för samfällighetens gemensamma ytor och vi hjälps åt att hålla det snyggt. Varje intresseområde organiserar städning inom sitt område. Se bifogade kartor.

SYNPUNKTER/FÖRSLAG

Styrelsen tar emot synpunkter eller förslag som kan utveckla de gemensamma tillgångar som vi tillsammans förvaltar.

TRÄDFÄLLNING OCH RÖJNING AV SLY

Trädfällning på samfälligheten får göras endast undantagsvis och ska föregås av samråd med berörda fastighetsägare, märkning samt beslut av styrelsen. Använd gärna den blankett som finns på kommunens hemsida och lämna den till styrelsen efter ifyllande.

Röjning av sly på samfällighetens område utförs på respektive intresseområde i samråd med berörda husägare.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Trädgårdsavfall skall köras till återvinningsstationen i Odenskog. Det får inte lämnas på samfällighetens eller kommunens mark.

UNDERHÅLLSPLAN

En underhållsplan görs för att undvika oförutsedda kostnader (förebyggande och avhjälpande underhåll). Förslag på plan upprättas av styrelsen och den föredras vid årsstämman för godkännande.

VATTEN/AVLOPP

VA-ledningarna inom Kartboken är samfällighetens egendom fram till respektive husliv. Där vidtar husägarens ägande och ansvar.
Skulle en vattenläcka på samfällighetens område inträffa måste vattnet stängas av omedelbart. Se bifogad skiss över vattensystemet. Kontakta Tony Andersson, 10 46 86 eller 070-3733458

VENTILATION

Enligt expertis ska fläkten som är placerad på våra hustak snurra dygnet runt. Om man stänger av den då och då förkortas motorns livslängd. Dessutom mår inte huset bra av att den är avstängd. Det lär bero på att husen är byggda på betongsula som lätt samlar på sig fukt. Stänger man fläkten kan mögelrisk uppstå.

VÄRME

Samfälligheten tillhandahåller ett utrymme för Jämtkrafts fjärrvärmecentral. Centralen ligger på motsatt sida av förrådet Svanvägen. Leverans, service m.m. avseende fjärrvärme sker enligt avtal mellan husägare och leverantör.

ÅRSSTÄMMAN

Vid årsstämman/årsmötet kan alla som bor i området Kartboken göra sin röst hörd. Stämman behandlar motioner och andra frågor enligt stadgarna för samfälligheten. Stämman samlas i april och beslutar om bland annat budget och avgifter. Vid stämman väljs styrelse, revisorer och valberedning. Där bestäms också vilka som under kommande år ska vara kontaktpersoner
för respektive intresseområde. Vid röstning har varje fastighet en röst.
Syftet med ABC-boken är att den ska var en vägledning för att alla ska trivas inom området. Därför är det viktigt att du meddelar någon i styrelsen om du tycker att något saknas eller behöver ändras.

Kartbokens Samfällighetsförening
December 2016.

Orgnummer
716414-4847

 

Alla rättigheter reserverade 1975-2019