Info vintern 2019/2020

Vi vill verkligen uppmana alla att inte köra i onödan fram till husen. Vi har det väldigt bra här i området i och med att vi inte har bilväg framför våra hus. Detta tror vi är något som gör vårt område ännu mer attraktivt, inte minst för barnfamiljer, och är något vi gemensamt har beslutat att vi ska värna om.

Vid frågor, synpunkter och klagomål gällande snöskottning och sandning vänder man sig till ordföranden i samfälligheten. Då olika synpunkter som ges direkt till snöröjaren ibland kan vara varandras motsats behöver dessa ges till ordföranden istället som i sin tur tar kontakt med snöröjaren.

Det kommer att behöva byggas en leksakslåda till den stora lekplatsen. Har man möjlighet att hjälpa till med material eller byggnation är man varmt välkommen att hjälpa till. Har man hela och robusta leksaker till övers som passar till en sandlåda kan man ta kontakt med någon i styrelsen eller lämna dessa i vårt gemensamma förråd på svanvägen. Har man ingen nyckel dit frågar man en granne om att låna och kopiera den.

Våra gemensamma garageportar är kostsamma att byta ut. Det är eftersträvansvärt att de håller så länge som möjligt. Därför är det viktigt att vi tar hand om dem. Ett tips från sakkunnig är att man smörjer de rörliga delarna på garageportarna årligen med lämpligt fett.

Enligt Boströms rör så har dom överklagat skatteverkets nekande av ROT-avdrag för bytet av vattenmätarna och vunnit. Alltså, arbetet ÄR ROT-berättigat och troligtvis kommer skatteverket skicka ut nytt brev kring detta.

Info oktober 2019

I sommar har sista garagetaket bytts på stora garaget på Svanvägen.

Arbetet med lekparken kommer att utföras under oktober enligt Kruger bygg & mark AB

Styrelsen har satt upp lappar i området med tanke på att det fortfarande är flera som inte har satt in renstrattar i sina stuprör. Renstratt/lövrensare är ett bra skydd mot att det blir stopp i dagvattenledningarna på sikt. Blir det stopp i dagvattenledningarna kan det få allvarliga konsekvenser som kan både vara kostsamma och tidskrävande att åtgärda.

Vi vill påminna alla om att sätta upp plogkäppar för snöskottaren i sina intresseområden. Det kan se självklart ut var var asfaltskanten går nu när det inte är någon snö men det är inte så lätt att se det när snötäcket är djupt. Kring kurvor och hårda/känsliga objekt är det extra viktigt med plogkäppar. Styrelsen har köpt in ett antal plogkäppar som finns till förfogande i förrådet på Svanvägen. Saknar du en nyckel dit frågar du en granne om att få låna en och kopiera den.

Kom ihåg att fylla de gröna gruslådorna/sandlådorna inför vintern med torrt grus

Sista vattenmätaren i området blev bytt 3 oktober.

 

Vattenmätarbytet, juli 2019

Vattenmätarbytet i vårt område är på gång nu och styrelsen har ordnat att man kan använda sig av Boströms rör för konsolbygget, som krävs för att kommun ska kunna byta vattenmätaren.

Då kommunen numer sedan i juni 2019 anlitar Boströms rör för vattenmätarbytet tror vi att det blir smidigast för alla att även anlita Boströms rör för konsolbygget. Då kan dom sköta både konsolbygget och vattenmätarbytet på samma gång istället för att blanda in ytterligare en part.

Man är fri att anlita en egen rörmokare om man vill, för bygget av konsolen, men man bör då meddela Boströms rör detta omgående så att de kan planera in för det eftersom det är dom som kommer sätta in nya vattenmätaren.

Om man inte ska anlita Boströms rör för bygget av vattenmätarkonsolen är det bra om vattenmätarkonsolen är på plats tills Boströms rör kommer till er länga så att de kan byta vattenmätaren samtidigt som de byter dina närmsta grannars vattenmätare.

Boströms rör kommer att försöka sätta igång med detta arbete så fort som möjligt nu och börja kontakta varje hushåll snart för att boka in tid.

Boströms rör erbjuder att göra konsolbygget för 2995kr inkl ROT vilket verkar vara i linje eller billigare med vad andra rörfirmor tar för jobbet som styrelsen har frågat om pris.

Viktigt att påpeka att konsolbygget är en tjänst som varje fastighet köper själv. Det styrelsen har ordnat är bara ett smidigt alternativ och att se till så att Boströms rör kontaktar hushållen och erbjuder sin tjänst så att varje fastighet slipper leta rörmokare själv.

Senaste nytt juni 2019

Vattenmätarbyte

Östersunds kommun kommer under året att byta vattenmätare inom området (en i varje hus). För att bytet ska kunna genomföras behöver platsen där mätaren sitter vara godkänd. Detta innebär att det ska finnas en vattenmätarkonsol som är fastmonterad i väggen samt som har fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av, se bild.

Den som saknar en godkänd installation behöver före bytet anlita en VVS-installatör som kan ordna detta. Själva vattenmätarbytet utförs sen av Vatten Östersund.

Styrelsen kommer att ha kontakt med kommunen om hur bytet av vattenmätarna kan underlättas för samtliga parter. Mer information kommer.

Översyn träd/buskar

Under vintern har styrelsen sett till att den motion om översyn av buskar och träd som godkändes på årsstämman 2018 har genomförts genom att träd har avverkats och sly har röjts undan. Styrelsen kommer att planera in ytterligare översyn av växtligheten i området i den underhållsplan som kommer att tas fram under året. De som önskar ta ner enstaka träd däremellan hänvisas till den blankett som kommunen har för nedtagning av träd, som lämnas till styrelsen för beslut. Det kan bli aktuellt med återplantering av växtlighet i någon del av området.

Lekpark

En offert som ryms inom budgeten på att förnya lekparken har lämnats. Styrelsen kommer att acceptera offerten efter en mindre justering.

Senaste nytt maj 2019

Läckage i fjärrvärmenätet i området. Jämtkraft verkar verkar  hålla på och leta läckan.


Takbyte på sista garagetaket är bokat och kommer att preliminärt utföras i sommar. Enligt uppgift kommer garageportarna inte blockeras utan kommer att gå att användas.

Komposthusen har rengjorts och kärlen har tvättats av Kinab.

24 april, sandupptagning garageparkeringar och cykelväg

Den 24 april kommer det att ske sandupptagning på garageparkeringarna och cykelvägen mellan spovvägen och Lillsjöskolan. Ställ gärna bilen i garaget under arbetet. Sandupptagning på gångvägen utanför varje hus får varje hushåll eller intresseområde sköta.