Kartbokens ABC

Det här är en kortfattad samling tips, regler och råd om vad som gäller för medlemmarna i Kartbokens samfällighetsförening. Det är en sorts ABC-bok för den är gjord i bokstavsordning och den skall förnyas och kompletteras med jämna mellanrum. Denna utgåva fastställdes ersätter den tidigare från 2009. Om du har idéer om vad som borde ingå respektive utgå så hör av dig till styrelsen. Styrelsen bereder dessa synpunkter och föredrar dem för årsstämman för eventuell fastställelse. Årsstämman äger rum i april.

Om du har synpunkter på ABC-boken så hör av till någon i styrelsen. ABC-boken är skriven som en vägledning för att alla ska trivas i området.

Övrig info till husägare

Fläkten på taket är tänkt att snurra dygnet runt. Om man stänger av den då och då förkortas motorns livslängd enl. expertisen. Dessutom mår inte huset bra av att den är avstängd enl. sakkunniga. Det lär bero på att husen är byggda på betongsula som lätt samlar på sig fukt. Stänger man fläkten kan mögelrisk uppstå. Skulle fläktmotorn gå sönder så undersök möjligheterna att få ersätt-ning på hemförsäkringen – vissa bolag lär acceptera detta.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Kartbokens samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna fakturera den årliga avgiften till våra medlemmar.

Kartbokens samfällighet hanterar (lagrar och använder för årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Kartbokens samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

I och med GDPR har styrelsen beslutat att samfällighetens styrelseprotokoll inte längre kommer att ligga synliga på hemsidan.


Alla rättigheter reserverade 1975-2019