STADGAR FÖR KARTBOKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Antagna vid ordinarie årsstämma 2016

§1 FIRMA

Firmans namn är Kartbokens samfällighetsförening.

§2 SAMFÄLLIGHET

Föreningen förvaltar följande samfällighet:
Östersund Kartboken ga:1

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten Kartboken ska förvaltas i enlighet med vad som bestämts om dess ändamål.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastigheten eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.
Varje fastighet har en röst

§5 STYRELSE

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter. Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för en period om två år, varvid hälften av ledamöterna väljs vid ett års ordinarie föreningsstämma och övriga vid nästa års stämma.

§6 VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7 KALLELSE

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgift om förekommande ärenden, ska vara ledamöterna tillhanda minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordförande, som har att kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

§8 BESLUTSFÖRHET

Styrelse är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder ska styrelsesammanträdet anses som behörigt utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordförande.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslut.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende har rätt att avge reservation mot beslutet. Sådan reservation ska avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 FÖRVALTNING

Styrelsen ska:

förvalta samfälligheten Kartboken och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter och ägare,
årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas 44 500 kr.

Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de uppgifter som behövs för att fondavsättningen storlek ska kunna bedömas.

§13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma ska årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Före ordinarie stämma ska förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden finnas tillgänglig för granskning.

§14 KALLELSE TILLSTÄMMAN

Kallelse till stämman ska skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden ska genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande.

§15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast sista februari. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

a.i.1.1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
a.i.1.2. Godkännande av kallelse och mötets stadgeenliga utlysande
a.i.1.3. Fastställande av dagordning
a.i.1.4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
a.i.1.5. Fullmakter och fastställande av antal röstberättigade
a.i.1.6. Styrelsens och revisorers berättelser
a.i.1.7. Ansvarsfrihet för styrelsen
a.i.1.8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a.i.1.9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
a.i.1.10. Styrelsens förslag till budget
a.i.1.11. Val av halva antalet styrelseledamöter och -suppleanter samt styrelseordförande
a.i.1.12. Val av revisorer
a.i.1.13. Val av valberedning
a.i.1.14. Fastställande av årsavgift och eventuell extra debitering
a.i.1.15. Övriga frågor
a.i.1.16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
§17 DISPOSITION AV AVKASTNING

Om stämman beslutar att fördela överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultat.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 PROTOKOLLS- JUSTERING OCH TILLGÄNGLIGHET

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


Alla rättigheter reserverade 1975-2019